Zhai, Xihan
Deutschland
Xihan Zhai, fall in fog_fear, bio resin, silver, 2022
Xihan Zhai, fall in fog_chaos, bio resin, stainless steel, 2022
Xihan Zhai, fall in fog_another space inside, bio resin, stainless steel, 2022